ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2012
ปรับปรุง 18/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 165506
Page Views 215496
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจ
ดูผลโหวด
ลดเวลาเรียน
ลดเวลาเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน ได้แก่
  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย
  3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและมีความปลอดภัย
  4. พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ
  5. ดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  6. บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
          นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 173 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร.0-3496-3060 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ขอบคุณทุกเวปลิ้งที่ปรากฎในเวปของโรงเรียนวัดนราภิรมย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน